It-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser – P16

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Per Hostrup Nielsen
Stilling: 
overlæge
Firma/organisation: 
Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, Skejby
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Hans Henrik Bøttger
Stilling: 
specialkonsulent, projektleder
Firma/organisation: 
Region Midt, Stab
E-mail: 
hhb@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der skal anskaffes en fælles it-løsning til de kliniske kvalitetsdatabaser
2: 
Løsningen vil baseres på data fra LPR i struktureret SKS-format
3: 
Udbudsforretningen på løsningen ventes afsluttet ultimo 2015

Baggrund: Der findes på landsplan ca. 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Databaserne er dannet over en mangeårig proces og er baseret på adskillige vidt forskellige it-løsninger. Rapportering fra databaserne er tilsvarende inhomogene og både dyre og vanskelige at håndtere. Regionernes kliniske kvalitetsprogram RKKP er paraply-organisation for databaserne og forvalter de af regionerne afsatte midler til drift og udvikling af databaserne. Der er i disse år fra regionernes side et ønske om i højere grad at basere driften af sundhedsvæsnet på et kvalitetsstyret grundlag, med bl.a. udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Regionerne og RKKP har tilsammen formuleret  et projekt i rækken af fællesregionale pejlemærke projekter som har til formål at anskaffe en fælles IT-platform til drift og afrapportering for alle de kliniske kvalitetsdatabaser – RSIRSI Pejlemærke 16 eller blot P16.

Region Midt er valgt som projektansvarlig region. Der er oprettet en projektorganisation med en styregruppe og en projektgruppe. I styregruppen er der repræsentanter for regionerne, Statens Serum Institut (SSI), kompetencecentrene, RKKP og de LægeVidenskabelige Selskaber (LVS) .Formanden for styregruppen er uden repræsentative forpligtelser og udpeget af Region Midt. Styregruppen referer til direktørkredsen i regionernes RSI samarbejde.

Projektet skal munde ud i et udbud på den fælles IT-løsning, som efter planen sættes i gang i løbet af 2015 og ultimo 2015 peges der på den endelige løsning.

Grundlæggende er der enighed om at løsningen baseres på data fra LandsPatientRegistret, således at data indenfor den enkelte databases afgrænsning, der kan findes i LPR, skal findes i de diagnose og /eller procedurekoder, der er indberettet fra regionernes EPJ/PAS systemer. Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem SKS er det bærende fællessprog for databaserne, vel vidende at der dags dato ikke er SKS-koder til alle de indikatorer der anvendes i databaserne. Det diskuteres i den forbindelse at give afkald på en konsekvent brug af betydningsbærende SKS-koder. De yderligere data, der er behov for i de enkelte kliniske databaser, kan klinikeren supplere LPR data med gennem et klinisk inddateringsmodul.

Fordelen ved at anvende LPR er, at man umiddelbart genanvender allerede indtastede data, og at man til brug for afrapportering har mulighed for at trække på en række andre centrale databaser, som f.eks. Patobank, Lægemiddelregistret m.m.

IT-arkitekturen i løsningen vil lægge sig tæt op ad allerede kendte løsninger som eksemplificeret ved Dansk LungeCancer Register som er en del af De Nationale Kliniske Kræft Databaser – DNKK.

Som udgangspunkt  er en klinisk database begrebsmæssigt defineret ved sit output i form af de årlige fagligt kommenterede rapporter, men også muligheden for en online dagligt rapportering af indikatorer til brug for driftsmonitorering /kvalitetsmonitorering for klinikerne i afdelinger gennem regionernes LIS-/BI-systemer skal tilgodeses. Der vil således blive stillet krav til LPR om modificerbarhed (nye SKS-koder) og realtids adgang til data.

Endelig skal løsningen sikre at data i et ensartet format stiller data til rådighed for godkendte forskningsprojekter.