Europamestre under udfordring - status og planer for it-anvendelsen i praksissektoren

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars Hulbæk
Stilling: 
Souschef
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
LHF@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Eddie Nielsen
Stilling: 
Praktiserende læge og formand for PLOs IT udvalg
Firma/organisation: 
PLO
E-mail: 
eddie@dadlnet.dk
Navn: 
Jens Parker
Stilling: 
Praktiserende læge og PLO’s repræsentant i MedComs styregruppe
Firma/organisation: 
PLO
E-mail: 
parker@dadlnet.dk
Navn: 
Erling Abildgaard
Stilling: 
Direktør for NOVAX og formand for Primærsektorens Leverandørforum
Firma/organisation: 
Primærsektorens Leverandørforum
E-mail: 
ea@novax.dk
Navn: 
Thomas Bo Nielsen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
PLO's sekretariat
E-mail: 
tbn.plo@DADL.DK
Navn: 
Ib Johansen
Stilling: 
Souschef
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
ijo@medcom.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
IT anvendelsen i den danske praksissektor er den mest udbredte i Europa
2: 
Praksissektorens aktuelle IT fokusområder markerer et afbalanceret teknologiskifte
3: 
MedComs koordinerende rolle i forhold til praksissektoren styrkes

Anvendelsen af elektroniske journaler hos danske praktiserende læger tog sin spæde start i 1980’erne og de første lokale afprøvninger med elektronisk kommunikation med apoteker og sygehuse fandt sted i starter af 1990’erne. MedCom tog som nationalt initiativ fra starten i 1994 udgangspunkt i praksissektorens behov for datadeling med sundhedssektorens øvrige parter. Gennem standardisering og etablering og drift af afgrænsede, centrale infrastrukturelementer, har MedCom tilstræbt at understøtte en flerleverandørstrategi og et konkurrenceudsat marked for IT kommunikationsløsninger til praksissektoren. Da praksissektoren består af mange selvstændige og mindre praksis, uden egen IT organisation og fælles IT strategi, har udviklingen i primærsektorens IT-kommunikation i meget høj grad været båret af tæt samarbejde mellem primærsektorens IT leverandører og MedCom. Samarbejdet har resulteret i en markant udbredelse af tværsektoriel datadeling i primærsektoren – også i internationalt perspektiv. EU Kommissionen og OECD gennemførte således i 2013 en benchmarking af praktiserende lægers IT anvendelse i 30 europæiske lande, der placerer de danske lægepraksis på en suveræn 1. plads.

I samarbejdet mellem PLO, PL-Forum og MedCom er der en erkendelse af en række fælles udfordringer. Udviklingen indenfor for IT området i almen praksis drives ikke længere af brugerønsker eller aftaler mellem overenskomstens parter. Det er i stigende grad myndighedskrav, der dikterer udviklingen. Disse krav til IT funktionaliteter hæftes ofte op på lovgivning, og tager ofte ikke højde for lægernes behov i tilstrækkeligt omfang. Konsekvensen er, at de nye funktionaliteter ikke udgør en konkurrence parameter. Samtidig tildeles de offentlige IT projekter kun midler til finansiering af centrale løsninger. Læger og systemhuse må selv finansiere de decentrale løsninger og tilretninger.   

Med den forsinkede og vanskelige udrulning af FMK i primærsektoren har systemleverandørerne og primærsektoren fået et dårligt image hos myndighederne (samt hos borgerne) som værende modvillige til modernisering og svære at lave aftaler med. Regioner, kommuner og staten ønsker derfor at indgå bindende aftaler med PLO og deres IT leverandører, om udbredelse og afvendelse af IT. Samtidig er systemleverandørerne er blevet mere autonome, hvorfor MedCom har sværere og sværere ved at udrulle fælles løsninger bredt over sektoren i den hidtidige samarbejds- og projektmodel.

Indlægget fokuserer på, hvorledes PLO, PL-Forum og MedCom i et styrket samarbejde vil imødegå de aktuelle udfordringer gennem etablering af et formelt forum, der skal være en troværdig samarbejdspartner til de relevante myndigheder. Herunder søge indflydelse i relevante organer og påvirke beslutninger tidligt i et samarbejde, hvor PLO varetager den politiske relation og systemleverandørerne i samarbejde med MedCom de tekniske problemstillinger. Samtidig skal PLO i højere grad have en defineret IT politik og søge at sætte en dagsorden på området, for at fremme fokus på IT understøttelse af arbejdet i lægepraksis. IT tiltag skal ikke længere forankres i overenskomsten på samme måde som i dag. Det giver en ufleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme den løbende udvikling. Endelig skal PLO skal sammen med MedCom stille skærpede krav til leverandørerne om overholdelse af aftalte deadlines. PLO skal sammen med MedCom medvirke til at øge konkurrencen i markedet ved at belønne first-movers og i langt højere grad udbrede kendskabet til funktionaliteterne i de forskellige IT-systemer. Ændringer, der samlet set fordrer en professionalisering af MedComs projektmodel og indebærer gensidigt forpligtende aftaler om koordineret IT udvikling, med tilhørende sanktioner ved manglende målopfyldelse.