E-beslutningsstøtte ved ordination og administration af lægemidler. Pro.medicin.dk som en platform for vidensdeling af medicineringsfejl

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christianna Marinakis
Stilling: 
Informationsfarmaceut
Firma/organisation: 
Dansk Lægemiddel Information A/S
E-mail: 
cma@dli.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Pia Knudsen
Stilling: 
Senior Patient Safety Officer
Firma/organisation: 
Patientombuddet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvilke lægemidler og typiske fejl ses ved lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) i primær og sekundær sektoren?
2: 
Hvordan samarbejder Patientombuddet og Dansk Lægemiddel Information A/S om at udvælge de vigtigste fejl at formidle på pro.medicin.dk?
3: 
Hvad er de væsentlige fremtidige udfordringer for at skabe læring omkring medicineringsfejl?

Baggrund og motivation

Medicin.dk, der ejes af Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI), har det hovedformål at indsamle, bearbejde og formidle uafhængig information om lægemidler til personale og interessenter i den danske sundhedssektor og det øvrige samfund.

Pro.medicin.dk har fagfolk i sundhedssektoren som primær målgruppe. Sammen med borgerdelen (min.medicin.dk) har medicin.dk ca. 180.000 daglige sidevisninger eller ca. 46 mill. årlige sidevisninger, hvilket giver en unik mulighed for at nå bredt ud til alle de faggrupper, der ordinerer, administrerer eller udleverer lægemidler. Brugerundersøgelser har da også bekræftet, at medicin.dk opfattes som en troværdig og veldokumenteret kilde med den nyeste viden om lægemidler og deres anvendelse.

I 2004, i kølvandet på etableringen af Lov om Patientsikkerhed og det nationale rapporteringssystem for utilsigtede hændelser, Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), aftales et samarbejde mellem DLI og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Formålet er at udnytte de elektroniske journalsystemers mulighed for at integrere elektronisk beslutningsstøtte på en række områder (bl.a. lægemidler og graviditet, medicineringsfejl, max-dosis) for at fremme patientsikkerheden. 

Relevansen for e-beslutningsstøtte i tilknytning til medicineringen tydeliggøres af hændelserne  rapporteret til DPSD. I 2013 blev 165.356 hændelser afsluttet og indsendt til Patientombuddet. Heraf var ca. 93.600 medicineringsfejl. Det er altså en betydelig andel af de utilsigtede hændelser, der omhandler lægemidler. En dansk rapport peger samtidig på, at ordinationsstøtte reducerer forekomsten af medicineringsfejl, hvis advarsler begrænses til de klinisk mest relevante for at undgå 'alarm-trætte' brugere.

Pro.medicin.dk har siden 2008 udarbejdet advarsler om medicineringsfejl, som skal fungere som støtte i forbindelse med ordinationer og udlevering af medicin. De udvalgte advarsler er i dag præsenteret på pro.medicin.dk som ’passiv’ tekst dvs. ikke integreret med læge- og omsorgssystemer, da interessen for dette har været begrænset fra regionernes/kommunernes side. 
De tekniske specifikationer for en sådan implementering ligger dog klar. Alle advarsler kan integreres til eksisterende systemer  (via webservices) på sygehuse, i  kommunerne, almen praksis, bosteder mv., på en sådan måde, at e-støtten tilpasses faggruppernes individuelle ønsker og behov.  

På pro.medicin.dk er der i dag advarsler på over 50 forskellige indholdsstoffer og lægemiddelgrupper, som alle har været involveret i alvorlige og forebyggelige utilsigtede hændelser.

Indlægget

Omfanget af de lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) belyses, og typiske fejl, der involverer bestemte lægemidler og særligt farlige situationer beskrives.  Patientombuddet inddrages her med systematiseret viden fra indberetningerne i DPSD siden 2004.

I indlægget vil vi fortælle om det tætte samarbejde mellem pro.medicin.dk og Patientombuddet, som er en forudsætning for at kunne udvælge de mest egnede forebyggelige hændelser på pro.medicin.dk udfra den enorme mængde data, der løbende rapporteres til DPSD.

Processen kan godt være udfordrende, da ikke alle alvorlige fejl pr. definition medtages. Her vil vi give eksempler på, hvordan vi filtrerer hver eneste alvorlige hændelse efter nøje fastlagte inklusionskriterier, der bl.a. omhandler krav om relevans og stort læringspotentiale i hændelsen for andre kolleger/fagfolk.

Sidst men ikke mindst vil vi komme ind på fremtidens udfordringer med at integrere e-beslutningsstøtten i læge- og omsorgssystemer for at gøre informationen endnu mere synlig, brugervenlig og intuitivt forankret i en travl hverdag med mange patienter.