Evaluering af pilotdrift af Klinisk Logistik i psykiatrien

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mette Holmkær Kiil
Stilling: 
Overordnet projektleder
Firma/organisation: 
Psykiatriplanlægning, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anne Foged Christensen
Stilling: 
Lokal projektleder
Firma/organisation: 
Regionspsykiatrien Horsens, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
E-mail: 
annfogch@rm.dk
Navn: 
Jan Bossow
Stilling: 
Sundheds-IT konsulent
Firma/organisation: 
Psykiatriplanlægning, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Navn: 
Lene Buch Hauge
Stilling: 
Senior Clinical Advisor
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Struktureret evaluering af pilot-implementering af Klinisk Logistik i psykiatrien - med involvering af alle brugere
2: 
Evalueringsresultaterne giver struktureret vurdering af det implementerede e- sundhedssystem og giver vigtig viden i forhold til den videre implementering fra pilot frem mod drift
3: 
Implementering og fastholdelse er en problemstilling der med fordel kan arbejdes aktivt med allerede i planlægningsfasen for at sikre en god overgang fra pilot til drift

Baggrund og motivation Psykiatrien i Region Midtjylland (RM) har sammen med resten af RM etableret et samarbejde om Klinisk Logistik hvor Systematic er hovedleverandør. Klinisk Logistik skal give klinikerne hurtigt overblik, bedre kommunikation, koordinering og optimering af arbejdsgange og er derved ikke et dokumentationsværktøj. Formålet er at opnå et sikrere, hurtigere og bedre patientforløb samtidig med at kapacitet og ressourcer optimeres til fordel for både patienter og personale. Klinisk Logisk har erstattet de fysiske whiteboards, der dels hang i personalerummene og i konferencerummene dels patienttavlerne der hang på gangene. Konkret har psykiatrien i en ½ års periode haft den Kliniske Logistik løsning implementeret som et pilotprojekt på en psykiatrisk afdeling med 3 sengeafsnit og en psykiatrisk modtagelse. Baggrunden for pilotprojektet er at afprøve om Klinisk Logistik med fordel kan anvendes i forbindelse med stationær behandling i psykiatrien. I forbindelse med igangsætning af pilotprojektet blev det besluttet at foretage en evaluering af implementeringen førend Klinisk Logistik udrulles til alle psykiatriske afdelinger. Evalueringen skal munde ud i udarbejdelse af en gevinstrealiseringsrapport med henblik på at se, om IT-systemet giver mening samt om klinikerne er parate til den omstilling systemet medfører. Formålet er at sikre et stærkt fokus på Klinisk Logistik, herunder gevinstpotentiale og udfordringer/faldgruber i forhold til indfrielse af gevinsterne. Motivationen for evalueringen og gevinstrealiseringsrapporten er at se, hvilke gevinster der er ved synlig visning af essentielle kliniske informationer på elektroniske overbliks tavler. Samtidig vil det blive målt, hvorvidt arbejdet udføres på en ny og forbedret måde samt om det lykkedes at få medarbejderne til at gøre tingene på den nye og forbedret måde, hvorved gevinster opnås inden systemet skal i drift. Da den pågældende implementering var første tiltag til at bruge Klinisk Logistik i Psykiatrien i Region Midtjylland blev det besluttet at gennemføre en særskilt evaluering af denne. Det blev også besluttet at anvende den evalueringsmodel, Region Midtjylland allerede har udpeget som mulig metode til evaluering af IT-systemer. Modellen anviser at gennemføre baseline målinger inden implementering og at de samme målinger udføres de to sidste uger af pilotprojektet. Efterfølgende omsættes målingerne til gevinster.
Indlægget
Her præsenteres nogle af de vigtigste overvejelser, som evalueringen og gevinstrealiseringsrapporten har affødt. Disse beskrives via konkrete eksempler. Noget af det, der vises er, at gevinster først realiseres, når IT og organisation er blevet afstemt. Succesen fra pilotprojektet bliver målt ud fra de gevinster som anvendelse af systemet har for arbejdsgangene. Der har under hele forløbet været fokus på, at ledere og brugere af systemet er vigtige aktører i at udløse og realisere gevinsterne og derved sikre realisering af de ønskede gevinster eftersom det er disse personer, der oplever og gennemfører forandringen og derved er afgørende for succesen. Desuden vises, at fokusering på succeshistorier samt omprioritering undervejs er væsentlig, hvis gevinsterne skal høstes og fejlene ikke udbredes til hele organisationen. Definering af de tiltag der skal gennemføres for at realisere succeshistorier og/eller omprioriteringer har tilsvarende betydning for, at projektet kan ses i den store sammenhæng frem for på en enkelt afdeling. Klinisk Logistik skal give klinikerne et hurtigt overblik over afsnittes patienter ved visning af essentielle kliniske oplysninger som indenfor psykiatrien især er tvang, udgang, brøset og skærmning. Disse data kommer trinvist via implementerede og planlagte integrationer til regionens EPJ. De positive eksempler genfortælles samtidig med der bliver arbejdet grundigt med fastholdelse af ny praksis efter implementeringsperioden i forhold til proces, personale og organisation