Web-baseret løsning til plejepersonalets tidlige opsporing af sygdomstegn –erfaringer fra Helsingør Kommune

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Camilla Kvanner Aasvang
Stilling: 
udviklingssygeplejerske
Firma/organisation: 
Hjemmesygeplejen Helsingør
E-mail: 
cka04@helsingor.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Eva Barbara Sneum
Stilling: 
udviklingssygeplejerske
Firma/organisation: 
Hjemmesygeplejen Helsingør
E-mail: 
ebs04@helsingor.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Erfaringer fra pilotprojekt
2: 
Implementeringsfasens udfordringer
3: 
Perspektiverne og fremtiden for Tidlig opsporing

Erfaringer fra pilotprojekt:

I februar 2014 blev der i Helsingør Kommunes hjemmepleje iværksat et pilotprojekt om tidlig opsporing af sygdomstegn. Hovedformålet var at afprøve en webbaseret løsning baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøj til hverdagsobservationer.

Værktøjet anvendes af medarbejderne som redskab til observation, kommunikation og reaktion på ændringer i borgerens tilstand. Efter endt observation anvendes triagemodellen. Medarbejderen tildeler borgeren et grønt, gult eller rødt triageniveau ud fra en række faste kriterier.

Medarbejderne registrerer i løbet af dagen deres observationer på PDA/ tablets og observationerne vises på en digital oversigttavle i gruppelokalet.

Pilotprojektets positive resultater har ført til beslutningen om at udrulle løsningen i hele Helsingør Kommunes Hjemmepleje.

 

Implementeringsfasens udfordringer:

Det har været en udfordrende proces at reorganisere gruppestruktur og arbejdsgange og processen har bidraget væsentligt til projektets succes. Den nye struktur har haft afgørende betydning og været en forudsætning for en optimal løsning. Særligt har mindre grupper med klarere ansvarsfordeling og teamledelse lettet og tydeliggjort behovet for opfølgning på indsatser.

 

Perspektiverne og fremtiden for Tidlig opsporing:

På sigt planlægges implementering af kvalificerede systematiske observationer. Hermed menes måling af vitalparametre på borgere med væsentlige ændringer i habitualtilstanden. Målingerne skal tilknyttes en valideret handlingsalgoritme. Med dette opnås en ensartet observation af borgerne og en målretning og strømlining af samarbejdet med sekundær sektor og den øvrige del af primær sektoren.