Sundheds-it, overvågning og kvalitetsudvikling

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kåre Mølbak
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
Statens Serum Institut
E-mail: 
krm@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Overvågning af smitsomme sygdomme og kvalitetssikring i forhold til sygehusinfektioner mv bør integreres i eksisterende it-løsninger.
2: 
Gennem den mikrobiologiske database og vaccinationsregisteret er der et godt fundament for et fremtidigt digitalt smitteberedskab
3: 
Udfordringerne er ikke alene af teknisk karakter men også manglende standardisering af indhold og begrebsafklaring står i vejen for fuld udnyttelse af data

Udgangspunktet i mit indlæg er overvågning af smitsomme sygdomme og af det danske vaccinationsprogram. Overvågning er i den forbindelse defineret som en løbende indsamling, bearbejdning og analyse af definerede sundhedsdata, samt rettidig fortolkning og formidling af disse. I en tid med fokus på resistente bakterier, sygehusinfektioner samt krav om effektiv håndtering af sygdomsudbrud er en velfungerende overvågning en kerneydelse i det nationale sundhedsberedskab.

Overvågningen har traditionelt været baseret på manuelle indberetninger fra klinikere og laboratorier, men er nu i stigende grad baseret på sundheds-it. De løsninger, vi arbejder med, er i høj grad er forankret i genbrug af data og bør tjene flere formål; dette i modsætning til løsninger der er alene skræddersyede til overvågning.

I januar 2010 lancerede Statens Serum Institut, i samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, den danske mikrobiologidatabase (MiBa). MiBa er en landsdækkende automatisk opdateret database over mikrobiologiske undersøgelsesresultater. MiBa vil fremover blive rygraden i den nationale overvågning af smitsomme sygdomme. Samtidig har alle landets læger og andet relevant sundhedspersonale adgang til prøvesvar i MiBa. Det betyder, at man kan slå prøvesvar på egne patienter op i databasen, uanset hvor i landet prøverne er analyseret. Dette er en stor fordel når patienter overflyttes mellem afdelinger eller regioner. Det overblik, som MiBa giver, styrker dermed diagnostik og behandling af patienter, og i dag er der ca. 50.000 opslag i MiBa hver måned – en trafik, der er i fortsat stigning. MiBa tjener dermed flere mål og et eksempel på et effektivt samarbejde om national sundheds-it til gavn for det kliniske arbejde, beredskabet mod smitsomme sygdomme, forskning og kvalitetssikring.

Et eksempel på udnyttelse af data fra MiBa er den kommende nationale database for infektioner erhvervet i sygehuse, HAIBA. Data fra MiBa udgør sammen med patientadministrative data og data fra sygehusenes medicinmoduler baggrundsdata til HAIBA. Ved en løbende og automatisk overvågning af sygehusinfektioner, bygget på validerede case-definitioner, vil HAIBA fremover udgøre et værktøj til rådighed for hygiejneorganisationerne, kvalitetsfolk, klinikere og ledelserne i regionerne. Dermed etableres en tidstro overvågning uden krav om aktiv indberetning fra klinikerne.

En del af de sygdomme, som Statens Serum Institut overvåger forebygges gennem vaccinationer. Det Danske Vaccinationsregister, som er en del af FMK, er både en service til læger og borgere i form af et ”elektronisk vaccinationskort” men også en væsentlig datakilde til overvågning af vaccinationsprogrammet og sikring af dets effektivitet og sikkerhed. I indlægget vil jeg give eksempler på, hvordan disse data allerede har haft stor betydning nationalt og internationalt.

Der er ingen lige vej frem i bestræbelserne på at modernisere overvågningen og udvikle det digitale smitteberedskab. Der er mange udfordringer, ikke alene af teknisk karakter men også i form af manglende standardisering af indhold og manglende afklaring af mange begreber. Dialog mellem interessenter og inddragelse af ildsjæle blandt de mange aktører har været en forudsætning for, at vi er nået til hvor vi er, og er også en forudsætning for at gennemføre de mange ideer og visioner, der endnu ikke er realiserede.