Det telemedicinske danmarkskort anno 2014 og den nationale infrastruktur

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars Hulbæk
Stilling: 
Souschef
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
LHF@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
MedComs arbejdsgruppe vedr. telemedicinsk kortlægning: http://medcom.dk/wm110012&Kode=Telemedicinkortl%E6gningsgruppe
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Status på udbredelsen af telemedicin i Danmark, fordelt på sektorer og teknologier
2: 
Status på telemedicinske pilotprojekter i Danmark, fordelt på sektorer og teknologier
3: 
Vurdering af nationale initiativer om modning af telemedicinsk infrastruktur, set i lyset af den aktuelle status på anvendelse og afprøvning af telemedicin i Danmark

Baggrund

Regeringen, Danske Regioner og KL lancerede i august 2012 en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin i Danmark. Udover 5 konkrete telemedicinske modnings - og udbredelsesprojekter, indebærer handlingsplanen 3 initiativer, der skal forbedre rammerne for udbredt anvendelse af telemedicin. Herunder etableringen af et telemedicinsk landkort i regi af MedCom. Initiativet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over, hvilke telemedicinske koncepter der anvendes hvor og i hvilket omfang. Et sådant nationalt overblik vil give mulighed for, at organisationer og myndigheder, der ønsker at implementere telemedicin, kan drage nytte af allerede eksisterende erfaringer og viden. Det telemedicinske landkort udvikles og vedligeholdes af MedCom i tæt samarbejde med de regionale telemedicinske kompetencecentre og kontaktpersoner, samt kommunale nøglepersoner udpeget via KL’s KKR digitaliseringsnetværk.

Med afsæt i den første version af det telemedicinske landkort, fokuseres arbejdet i 2014 på

  • Forenkling og opstramning af datamodellen
  • Oprydning i og opdatering af registrede initiativer
  • Forbedret præsentation af data og muligheder for udtræk til videre analyse

Indlægget

Den nationale IT strategi for sundhedsvæsenet fra juni 2013 ”Digitalisering med effekt” anviser i initiativ 1.4 behovet for modning af den telemedicinske infrastruktur, for at understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger. Der skal derfor inden udgangen af 2015 gennemføres en afprøvning, modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur, med afsæt i den eksisterende infrastruktur på sundheds IT området. Den konkrete udmøntning af initiativ 1.4 fokuserer på den infrastrukturelle understøttelse af

  • Opsamling af data i borgerens eget hjem og integration og præsentation af disse data i portal og journalsystemer i de forskellige sektorer
  • Videokonference mellem sundhedsprofessionelle og mellem borgere og sundhedsprofessionelle via portal
  • Tværsektoriel deling af alle relevante typer af billeder

Med afsæt i det telemedicinske danmarkskort anno 2014, herunder status på udbredelse og pilotprojekter i de forskellige sektorer, gives en vurdering af, hvordan og i hvilket omfang den aftalte modning af den telemedicinske IT infrastruktur kan understøtte og favne de lokale telemedicinske initiativer.