Program 2014

PrintPrint

 

Torsdag den 2. oktober

9:30

Plenumsession 1: Konferenceåbning

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Velkomst og åbning af konferencen
Svend Særkjær, a
fdelingschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ved E-sundhedsobservatoriets årskonference 2012 præsenterede professor Stanton Newman de præliminære resultater fra  projektet “The whole systems demonstrator”, som blev igangsat i maj 2008 i England. Det er det hidtil største, randomiserede og kontrollerede eksperiment med e-sundhedsteknologi i verden. Projektet omfatter analyse af data fra 6191 patienter og 238 læger i almen praksis på tværs af tre lokaliteter, Newham, Kent og Cornwall. Ved hjælp af en række e-sundhedsteknologier til kroniske sygdomme, herunder diabetes, hjertesvigt og KOL, blev patienterne i interventionsgrupperne monitoreret i deres eget hjem, så de ikke skulle møde op på en klinik. I år vil Stanton Newman som projektets ”principal investigator” redegøre for projektets endelige resultater, de afledte diskussioner og efterfølgende initiativer.

The Whole System Demonstrator Randomised Controlled Trial Evaluation of Telehealth and Telecare in UK
Professor Stanton Newman, Dean of the School of Health Sciences, City University, London

10:40 Kaffepause
11:10 Plenumsession 2: E-sundhedsobservationer i Danmark

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Rigsrevisionen har undersøgt udviklingen og implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK). Dette oplæg handler om undersøgelsens konklusioner med fokus på, hvad man kan lære af FMK-programmet i forhold til forberedelse og styring af fremtidige digitaliseringsprojekter og -programmer i sundhedsvæsenet.

Et eksternt blik på udviklingen og implementeringen af Fælles Medicinkort: Hvad kan vi lære?
Marie Schelde Holde, projektleder på Rigsrevisionens undersøgelse af Fælles Medicinkort og Mads Nyholm Jacobsen, kontorchef, Rigsrevisionen

I fem år har E-sundhedsobservatoriet gennem en spørgeskemaundersøgelse til et udsnit af klinikere kortlagt anvendelsen af sundheds-it-systemer i Danmark. Både læger, sygeplejersker og lægesekretærer indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen udforsker klinikernes anvendelse af it-systemer: antallet af log-ins i løbet af en arbejdsdag, antal brugernavne og passwords, hvilke sundheds-it-systemer de bruger, og hvor ofte de bruger dem, hvor meget tid de mener at have sparet ved at anvende it fremfor papir mm. For at kunne give input til strategiske initiativer blev brugerne også spurgt om, hvilke kliniske oplysninger de gerne vil dele med andre klinikere i sundhedsvæsenet. I det sidste afsnit af undersøgelsen tilkendegav brugerne deres generelle holdning til udviklingen og virkningerne af sundheds-informationssystemer på en fem-punkts-skala.

Dette oplæg vil opsummere resultaterne fra de fem år undersøgelsen er foretaget og påpege tendenser.

Klinikernes anvendelse af it-systemer i Danmark
Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet 

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1: NSI, National sundheds-it

I denne session præsenteres nogle vigtige erfaringer fra konkrete aktiviteter, som NSI har arbejdet intenst med igennem det sidste år. Det Fælles MedicinKort har igen været en vigtig aktivitet, idet der er sket stor fremdrift i implementeringen i kommunerne. Desuden har understøttelsen af patientforløb og sikkerhedsaspekter være centrale aktiviteter.

Ordstyrer: Soile Friis, formand, Lægesekretærforeningen

FMK's svar på den øgede kompleksitet
Birgitte Drewes, afdelingschef, National Sundheds-it

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb
Tine Ohm Laursen, sekretariatschef og projektleder, National Sundheds-it

Nationale opgaver omkring it-standarder i sundhedsvæsenet
Lars Østrup Leiding, it arkitekt og Mads Hjort, it-arkitekt, National Sundheds-it

Sundheds-it, overvågning og kvalitetsudvikling
Kåre Mølbak, afdelingschef, Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut

Parallelsession B1: E-sundhed og patientsikkerhed

Med et stadigt stigende antal indberetninger af utilsigtede hændelser er der et naturligt fokus på patientsikkerhed - ikke mindst hvordan e-sundhed kan være et aktiv i at reducere fejl. I denne session præsenteres en række initiativer til at højne patientsikkerheden.

Ordstyrer: Anna Marie Høstgaard, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

It-relaterede hændelser rapporteret til Dansk PatientSikkerhedsDatabase - hvad kan vi lære?
Morten Sonne, konsulent, Patientombuddet

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt
Jens Kjølseth Møller, professor og specialechef i klinisk mikrobiologi, Sygehus Lillebælt

E-beslutningsstøtte ved ordination og administration af lægemidler. Pro.medicin.dk som en platform for vidensdeling af medicineringsfejl
Christianna Marinakis, informationsfarmaceut, Dansk Lægemiddel Information A/S

Markörbaserad journalgranskning - ett effektivt verktyg mod vårdskador
Johan Thorwid, Chief Product Officer, Cambios Healthcare Systems

Parallelsession C1: Den informerede, den deltagende og den styrende patient/borger 

Patienter indlagt på sygehuset kan måske blive bedre tilpas og mere selvhjulpne, hvis sygehusene var bedre i stand til at guide og servicere patienterne med serviceminded logistik information. I Sønderjylland bliver akutte seniorpatienter behandlet af et tværsektoriel team for at undersøge, om de kan ”holdes i hjemmet” med støtte af telemedicinsk teknologi. Om det kræver særlige e-sundhedskompetencer af projektdeltagerne i dette og lignende e-sundhedsprojekter formidles på baggrund af et dansk-australsk samarbejde og et konkret ph.d.-projekt, hvor begrebet søges defineret. I det sidste indlæg præsentere sundhed.dk's status og udfordringer med sundhedsjournalen til borgeren og de sundhedsprofessionelle. Hvad er muligt i dag og hvordan kommer alle med? – inkl. kommunerne som er den næste instans, hvis data skal kunne læses i sundhedsjournalen.

Ordstyrer: Sine Jensen, seniorrådgiver, Forbrugerrådet TÆNK

Automatisering af patientlogistik - er hospitaler servicemindede nok?
Nikolaj Holm Bramsen, seniorkonsulent, Business Development, Systematic A/S

Kan den akutte seniorpatient holdes i hjemmet?
Christian Backer Mogensen, specialeansvarlig, overlæge og forskningslektor, Akutcenter, Sygehus Sønderjylland

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud
Lars Kayser, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 

Sundhedsjournalen: Kompleks løsning sikrer enkel adgang
Anne Werner Løhndorf, chef for web og kommunikation, sundhed.dk

Parallelsession D1: E-sundhed i almen praksis

Der er en lang dansk tradition for e-sundhed i den almindelige praksis og for e-kommunikation over sektorgrænserne, hvor MedCom har spillet en afgørende rolle og har bragt Danmark i en international førerposition. Denne session handler om tiltag, der vil sikre en stadig udvikling som følge af nye muligheder og indhøstede erfaringer, som først og fremmest sikrer kvalitet for patienten i e-sundhedstiltag i den almindelige praksis. Der gives indblik i konkrete tiltag som SAM:BO og Shared Care Platformen, brug af standardplaner, samt et bud på hvordan samarbejdet på tværs kan styrkes og professionaliseres ved at etablere et nyt formelt forum mellem parterne, der skal være troværdige samarbejdspartnere til de relevante myndigheder, politikere og leverandører. Ændringerne er samlet set en forbedret professionalisering af MedComs projektmodel.

Ordstyrer: Anne Randorff Højen, videnskabelig assistent, Dansk Center for Sundhedsinformatik

"Bor huller i siloerne" med SAM:BO og Shared Care Platformen
Alice Skaarup Jepsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

It-understøttelse af tværsektorielt samarbejde med tæt integration til praksissystemer
Janus Laust Thomsen, direktør, lektor, ph.d., praktiserende læge, DAK-E

En standardiseret elektronisk patientjournal i speciallægepraksis er muligt
Finn Johannsen, praktiserende speciallæge i reumatologi, Furesø reumatologerne

Europamestre under udfordring - status og planer for it-anvendelsen i praksissektoren
Lars Hulbæk, souschef, MedCom

Parallelsession E1: Nordisk e-sundhed - del 1

Vore naboer mod nord har udviklet og implementeret e-sundhedsløsninger, der kan give værdifuld inspiration til mulige udviklingsveje i Danmark og resten af de nordiske lande. På Færøerne har man sprunget over en Sundhedsplatform og en National Serviceplatform til en implementering af ét standard sundhedssystem. I Grønland har man mindsket kompleksiteten gennem et sammenhængende e-sundhedsvæsen. I denne session vil der endvidere være en præsentation af konkrete telemedicinske løsninger i hhv. Norge og Grønland. 

Ordstyrer: Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom

Et land – et (standard) sundhedssystem
Jens Godik Højen, EPJ-chef, THS Kjarnin, Det Færøske Sundhedsministerium

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland – en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen
Maria Hammer Olsen, EPJ-chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland

Omfattende og driftsikker telemedicinsk hjemmemonitoreringsløsning baseret på Cloud-teknologi
Anund Rannestad, fagsjef -& leder af Seksjon for Innovasjon, Helse Stavanger HF 

Telemedicin i Grønland
Hannah Højgaard, telemedicinsk konsulent, Det Grønlandske Sundhedsvæsen

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2: KL, sundheds-it i kommunerne

Udviklingen af apps og andre digitale løsninger til forbrugere, borgere, patienter og medarbejdere buldrer derudaf. Mulighederne er mange også i kommunerne. På denne session sætter vi fokus på den konkrete anvendelse i kommunerne, fremtidsperspektiverne, de strategiske overvejelser, lovgivningen og behovet for standardiseret og klassificeret integration til it-standardsystemer.

Ordstyrer: Poul Erik Kristensen, konsulent, KL

App til støtte til mennesker med psykisk sygdom - erfaringer fra København Kommune
Marie Høgh Thøgersen, leder, Socialpsykiatrisk Forskningsenhed, København Kommune

Web-baseret løsning til plejepersonalets tidlige opsporing af sygdomstegn - erfaringer fra Helsingør Kommune
Camilla Kvanner Aasvang, udviklingssygeplejerske, Helsingør Kommune

Strategiske muligheder i anvendelsen af apps - overvejelser fra Lyngby-Taarbæk Kommune
Jakob Sylvest Nielsen, centerchef, Digitalisering og Borgerbetjening i Lyngby-Taarbæk Kommune

Standarder, klassifikationer og integration til it-standardsystemer
Morten Thomsen, digitaliseringskonsulent, KL

Parallelsession B2: Strategisk standardisering

Standardisering er reflekssvaret på hvordan man undgår unødig kompleksitet, når man skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor har standardisering være et strategisk område i al den tid, hvor man har arbejdet med digitalisering af sundhedsområdet. Men hvad er det, vi egentligt taler om? Desværre har vi endnu ikke fået en entydig opskrift på det konkrete indhold af standardisering, som vi ved virker på både kort og land sigt, så unødig kompleksitet undgås. Skal standardisering skabes primært fra leverandørsiden gennem standardramme-systemer, skal vi videreudvikle de standarder på meddelelsesområdet, som vi ved virker i dag, eller skal staten og/eller officielle standardiseringsorganisationer regulere standarderne gennem en rammearkitektur, der udstikker ”rule of the game”, eller skal vi noget helt fjerde? Og hvordan kan vi bruge internationale standarder ifm. det nationale arbejde med e-sundhed? Denne session kommer med forskellige bud på dette.

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Coping with Complexity – arkitektur og standarder
Esben Andreas Dalsgaard, chefarkitekt, National Sundheds-it

PHMR - en dansk HL7-standard og et meddelelseshotel, som et led i overgangen til HL7
Michael Due Madsen, konsulent og Jens Rahbek Nørgaard, seniorkonsulent, MedCom

Empower Patients - telesundhedsløsning med borgeren og patienten i centrum, set fra et leverandørperspektiv
Jan Kold, Solutions Public/Healthcare, NNIT

Metoder til at reducere kompleksiteten i SNOMED CT-implementering
Anne Randorff Højen, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Parallelsession C2: Storskala projekter

Telemedicin og telesundhed afprøves i disse år i stor skala inden for 5 forskellige sygdomsområder. Denne session formidler erfaringer fra telemedicin og telesundhed til hhv. KOL og gravide. Perspektiver og udfordringer, der præsenteres, fokuserer på hhv. de sundhedsprofessionelles og patienternes udbytte.

Ordstyrer: Simon Serbian, formand, Lægeforeningen

Erfaringer fra storskala projektet TeleCare Nord
Helen Rasmussen, projektleder, TeleCare Nord

Erfaringer fra NetKOL og Min eGraviditet - Nye pejlemærker for udviklingen af telemedicin
Allan Green, projektleder, NetKOL, KIH, NetKOL

Komplicerede graviditeter - hverdagen med KIH-projektet - for både personale og patienter - samt de videre perspektiver
Olav Bjørn Petersen, lektor, overlæge, ph.d. , Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Erfaringer fra projekt om klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH). Patientperspektiv
Anne Lee og Marianne Sandvei, seniorkonsulenter, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Parallelsession D2: E-sundhed på sygehusene

Der implementeres og afprøves løsninger, som er væsentlige for kommunikation om og med patienter i et regionalt sygehusvæsen. Sessionen omfatter tiltag på tværs som den Præhospital Patient Journal, et fælles bookingsystem, adgang til fælles billedarkiver samt platform for fælles klinisk logistik. Tiltagene er godt undervejs og skal sikre optimeret behandling på tværs af organisationer, traditioner og kultur.

Ordstyrer: Pia Elberg, studielektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Fælles billedarkiv, regionalt og tværregionalt
Carsten Sloth, ledende overlæge, IT-konsulent Henrik Hvolris, RIS/PACS-koordinator Anne Hintze og RIS/PACS-systemadministrator Lillian Koefoed, Næstved Sygehus

Nyt klinisk bookingsystemet i Region Nordjylland: Hvordan tværgående og standardisering af sundheds-it kan udnytte kapacitet og ressourcer
Susanne Skeem, projektleder, Region Nordjylland, Koncern IT, IT Projekt og Portefølje

Præhospital Patient Journal - en fællesregional klinisk løsning
Helge Præstgaard Carlsen, projektleder, Region Syddanmark og Torben Høy Christensen, Program Manager, Prehospital Solution, CSC

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne
Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent/Antropolog, Hospitalsenheden Horsens

Parallelsession E2: Nordisk e-sundhed - del 2: eHealth in the Nordic countries - How can we benefit from our position of strength?

The Nordic countries are among the highest ranking in availability of eHealth - both in terms of functionality and in relation to frequency of use. What are the common features of eHealth in the Nordic countries? In what areas are we strong? And what is the potential of a joint effort in Global Marketing of the best of the Nordic solutions? In this session key people behind the Finnish, Swedish and Estonian development of eHealth highlight key features and present each an example of a product that could be available to the global market. The session concludes with a presentation of the Danish marketing program ""Health Care Denmark"" - and a debate on the possibilities of joining forces in global marketing of the best solutions.

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Finland:
eHealth status in Finland
Jarmo Reponen, MD,  President of the Finish Society of Telemedicine

Sweden:
Current strategic lines and development structures in Sweden
Mikael Johansson, Strateg, Marknad & Kommunikation, Inera

Estonia:
We just did it
Ain Aaviksoo, MD, MPH, Head of Estonian eHealth Task Force

Denmark:
We Sell HealthCare Denmark
Hans Erik Henriksen, CEO, Health Care Denmark

 

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3: E-sundhed og patientroller

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Den selvledende patient og transformativ teknologi
Finn Olesen, lektor/Associate professor, Ph.D, Department of Aesthetics and Communication - Information Studies, Aarhus University

Hvad vil det sige at være en aktiv, selvledende patient og samtidig være afhængig af de sundhedsprofessionelles støtte og hjælp, når man er svækket af en kronisk lidelse? Hvordan bidrager telemedicinske teknologier til at forme relationen mellem patienten i eget hjem og den sundhedsprofessionelle? Foredraget vil på et praksisfilosofisk og sociologisk grundlag kredse om dette emne med særlig vægt på de ændrede relationer mellem patient og sundhedsprofessionel, når telemedicinsk udstyr medierer mellem de to, og når patienten er ’indlagt’ i eget hjem. Hverken drømmen om det 'tekniske fix' eller frygten for teknologisk determinisme kan omfatte de ændrede relationer.

 

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Fredag den 3. oktober

9:00

Plenumsession 4: Kompleksitet i sundhedsvæsenet

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Synes borgerne, at sundheds-it er komplekst – og var det hele meget bedre i gamle dage?
Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk

- og kan vi komme dem endnu bedre i møde?
Har borgerne ikke noget at fejre? Og er der ikke modifikationer til det billede der nogle gange tegnes af den sure læge, som hverken ser fordelene for sig selv eller patienten? Med udgangspunkt i sundhed.dk som perspektiverende case gives der en status på, hvor succeserne ligger og hvilken viden der er opsamlet om udbyttet. Der bliver også givet et bud på, hvilke barrierer, der hindrer, at patienterne aktiveres endnu mere. 

Om kompleksitet i sundhedsvæsenet – organisation, it og økosystemer
Jakob E. Bardram, professor, IT Universitetet i København

Indlægget vil argumentere for at sundhedsvæsnet har en iboende kompleksitet, som man ikke bør ignorere, hvis man vil løse dets udfordringer gennem it-løsninger. Baseret forskningsprojekter og udvikling af nye kommercielle produkter vil jeg dele min erfaring om hvad der har fungeret godt og hvor udfordringerne ligger. Specielt vil jeg redegøre for ”økosystem” modellen, der sigter mod både at have en stabil kerne af sundheds-it systemer og samtidig være åben for innovation og risikofyldte eksperimentelle tiltag.

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: DR, sundheds-it i regionerne

Kvalitet og monitorering er en væsentlig opgave, som regionerne arbejder på, at sundheds-it skal understøtte. Udvikling af indikatorer skal sikre, at digitalisering i sundhedssektoren også understøtter en god behandling af borgerne. Derfor er et nyt projekt, der udvikler sådanne indikatorer, søsat. Et udbud til en fælles national it-løsning for de 60 kliniske databaser er også udtryk for et ønske om at bedre adgang til kliniske kvalitetsdata. Men regionerne søger også at gå på tværs – at følge borgeren - hvilket bl.a. illustreres gennem oplægget ”Fremtidsværkstedet for telemedicinske løsninger” , der sætter fokus på gevinster og udfordringer i kommunikationen mellem aktørerne og laver en live demo, som illustrerer både udfordringer og muligheder. Samme tankegang ligger til grund for oplægget om Vis.dk, et forum til videnspredning i sundhedsvæsenet, hvor fokus er på erfaringsudveksling inden for sundhedsvæsenet, og målet er at stimulere gennemsigtighed og styrke evidens.  

Ordstyrer: Gert Galster, sundhedsinformatiker, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Regionerne gør status på digitaliseringen på sundhedsområdet – hvor står vi anno 2014 og hvordan kan vi egentlige sige det?
Claus Isachsen, specialkonsulent, Region Hovedstaden, Center for It, Medico og Telefoni

It-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser – P16
Per Hostrup Nielsen, overlæge, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, Skejby

Fremtidsværkstedet for telemedicinske løsninger
Mette Lindstrøm, teamleder, Regionernes Sundheds-IT

Et digitalt og dynamisk værktøj, der understøtter læring på tværs i sundhedsvæsenet
Rasmus Grønborg , studentermedhjælper, Danske Regioner

Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed

Problemstillingerne med sundhedsvæsenets kompleksitet kommer tydeligst frem, når man går på tværs. Det være sig på tværs af ”forvaltningssiloer”, specialer, faggrupper og sektorer. Patienter er desværre meget udsatte her, hvor de alt for ofte oplever at være overladt til sig selv. Sundhedsprofessionelle oplever ofte, at deres professionalisme udfordres præcis her, hvor delegeringen af ansvaret bliver mere eller mindre udvisket med den utilsigtede konsekvens, at der nemt sker en ansvarsfraskrivelse. Denne session ser på tværgående projekter, der på forskellig vis arbejder med disse problemstillinger.

Ordstyrer: Karsten Ulrik Niss, studielektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Udvikling og implementering af et smart it-værktøj: Hvor svært kan det dog være?
Ulrik Gerdes, overlæge, dr.med., Center for Kvalitet, Region Syddanmark      præsentation

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark - data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere
Tina Kragh Thomsen, it-projektleder, Sygehus Lillebælt

Tværregionalt samarbejde mod national tarmkræftscreeningsløsning
Ria Th. Høegh, Product Manager, CSC Scandihealth

Kompleks standardiseringsproces – fælles sprog i omsorgs-journalsystemer
Ulla Lund Eskildsen, projektleder, KL

Parallelsession C3:  Telemedicin og telesundhed

Fra et helikopterperspektiv deler projekt: National Monitorering af Telemedicin viden om udbredelse af pilotprojekter og telemedicin-infrastrukturens modenhed i denne session. I Region Midt arbejdes der på at etablere et tværsektorielt center til støtte for anvendelse af telemedicin, mens der i den konkrete behandling i psykiatrien og ældreplejen er fokus på empowerment og borgernes deltagelse i udvikling og anvendelse af borgernære it-redskaber.

Ordstyrer: Klaus Phanareth, formand, Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Det telemedicinske danmarkskort anno 2014 og den nationale infrastruktur
Lars Hulbæk, souschef, MedCom

Nyt Fælles Servicecenter til telemedicin i Region Midtjylland
Gitte Kjeldsen, projektleder, Hospitalsenheden Horsens, Medtech Innovation Center og Nanna Skovgaard Sørensen, konsulent, Center for Telemedicin

Vi udvikler en app sammen - participatory design som tilgang i udvikling af app'en MindFrame til unge i behandling for ny-diagnosticeret skizofreni
Malene Terp, ph.d.-studerende, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitsteshospital - Psykiatrien og Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Genoptræn.dk – virtuel genoptræning der virker
Katrine Vedel, it-konsulent, Region Syddanmark

Parallelsession D3: E-sundhed i kommunerne

I denne session fokuseres på e-sundhed i kommunerne. Der berettes om erfaringer fra projekter med helt konkret mål, der bevæger sig i et krydsfelt mellem de mange mere eller mindre omfattede kommunale it-løsninger, der er i brug på det sociale område, og praksissystemer, som forventes at give sammenhæng og kvalitet i e-sundhedsløsninger. Det er tiltag som elektronisk medicinhusker i ælderplejen, den fælles elektroniske platform (Integrated Care handleplan), der bidrager til at sikre integrerede og koordinerede patientforløb på tværs af sektorer og fagligheder. Desuden berettes om Epitalen, et projekt, hvor det har været muligt at anvende praksislægens patientinformationer sammen med kommunale socio-sociale informationer til en stratificering og udpegning af patienter i risikogruppen. Endelig ses på muligheder for at udbrede MedCom-beskeder mellem den regionale psykiatri og det sociale område i kommunerne.

Ordstyrer: Ann Bygholm, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen
Pernille Dam, udviklingskonsulent, cand.scient.san.publ., Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter

Integrated Care, den gode historie om et samarbejdsprojekt
Charlotte Bentsen, projektchef, Integrated Care

EPITAL sundhed - vejen og redskabet til den proaktive borgernære sundhed
Charlotte Dorph Lyng, projektleder, sygeplejerske, Center for Sundhed og Kultur, Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område
Jeanette Jensen, konsulent, MedCom, Flemming Lauemøller, it-chef og Susanne Heinrich, it-konsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark

Parallelsession E3: Evaluering af e-sundhedsprojekter: mål og metoder

Der har igennem mange år været efterspurgt evalueringer af e-sundhedsprojekter, som er systematiske og explicitte. I denne session præsenteres en række evalueringsprojekter fra forskellige områder af sundhedssektoren, der opfylder disse krav.

Ordstyrer: Louise Pape-Haugaard, adjunkt, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Benefits-driven implementation - hvordan vi endelig formår at integrere it i sundhed
Steffen Lerche, adm. direktør, Cambio Healthcare Systems

Simulation i sengene - brugerinvolvering og situationsnær evaluering af sundheds-it
Sanne Jensen, ph.d.-studerende og projektleder, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet og CIMT, Region Hovedstaden

Evaluering af pilotdrift af Klinisk Logistik i psykiatrien
Mette Holmkær Kiil, overordnet projektleder, Psykiatriplanlægning, Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Hvordan telemedicin kommer ud af dødvandet – en perspektiverende analyse af telemedicinske business cases og evalueringer i Danmark
Mette Dalsgaard, seniorkonsulent, Netplan Care

12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5: Data- og it-sikkerhed

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Deling af data i sundhedsvæsenet - liv, død og fortrolighed
Flemming Christiansen, direktør, National Sundheds-it

Adgangen til relevante data i sundhedsvæsnet kan betyde forskellen på, om borgere får den rette behandling og i sidste ende betyde forskel på liv og død. Derfor er det nødvendigt, at kunne dele stadig flere data på tværs af sundhedsvæsenet, så de nødvendige data er kan tilgås af behandleren på rette tid og sted. Samtidig er det helt afgørende, at befolkningen bevarer tilliden til, at vi i sundhedsvæsenet behandler borgernes data sikkert. Et højt og ensartet niveau af data- og it-sikkerhed på sundhedsområdet er derfor en vigtig opgave som vi i fællesskab skal løfte. Derfor har regeringen, kommunerne og regionerne skrevet ind i økonomiaftalen for 2015, at arbejdet med data- og it-sikkerhed skal styrkes yderligere. Med udgangspunkt i de debatter, der har været i 2014 vedr. data- og it-sikkerhed generelt, vil oplægget fokusere på balancen mellem patientsikkerhed og informationssikkerhed, og hermed behandle temaer som hacking, styring af medarbejdernes rettigheder og logning.

 14:30

Konferencen slutter

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices